फॉंट आकार

फॉंट आकारमान

वेबसाईट वापराच्या अटी

या संकेतस्थळाची रचना विकसन आणि देखभाल सी-डॅक व महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्फत केली जाते. या संकेतस्थळावरील माहिती सी-डॅक व महाराष्ट्र शासनाने पुरविली आहे. संकेतस्थळाचा वापर करताना, वापराबाबतचे नियम आणि अटी तुम्ही बिनशर्त मान्य करता असे गृहीत धरले जाते. हे नियम आणि अटी तुम्हांला मान्य नसतील तर कृपया या संकेतस्थळाचा वापर करू नका.

संकेतस्थळावरील मजकुराच्या सत्यतेबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली असली, तरी हा मजकूर कोणत्याही कायदेशीर कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. याबाबत कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास वापरकर्त्याने संबंधीत विभाग अथवा स्रोताशी शहानीशा करून घ्यावी आणि व्यावसायिक सल्ला घ्यावा.

या संकेतस्थळाचा वापर करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा खर्च, तोटा, दुष्पपरिणाम अथवा हानी झाल्यास त्यासाठी सी-डॅक किवा महाराष्ट्र सरकार जबाबदार राहणार नाही.

या संकेतस्थळावरील माहिती अशासकीय / खाजगी संघटनांना माहितीचा मुद्दा म्हणून वापरता येऊ शकते. वापरकर्त्यांची माहिती आणि सुविधा विचारात घेऊन "CoE", या जोडण्या उपलब्ध करून देत आहे. भारतीय कायद्यानुसार या अटी आणि नियमांचे नियंत्रण केले जाईल. या अटी आणि नियमासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारचा वाद भारताच्या न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रात राहील.

सोशल मिडियाw3c validation